“ИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ

“ИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

София, 21 януари 2021 г. “ИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изпълнява договор за безвъздмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1281-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 150 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 127 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 22 500 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 април 2021 г.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------   

Проект BG16RFOP002-2.077-1281-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.